DCM-020叉钳仪表 产品ID: dcm - 020

数字式交直流钳式仪表叉(此型号已停产)
新的叉形开口方便测量
非接触式电压测量

证书:CE
  • 5000携带LCD,最大读数为4999
  •  Dual display current, voltage, while simultaneously measure and display
  •  具有液晶背光和手电筒功能
  •  NCV非接触式电压检测功能
  •  自动变速箱,自动关机功能
  •  最大光圈:15毫米
  •  测量误差预防开关设计
  •  电池电量过低警告
  •  大小:202.5H × 51W × 44D / mm
  •  多种功能:交流/直流电压, 交直流电流, 电阻, 电容, 温度, 频率, 期, 连续性蜂鸣器, 二极管, 中译测量

通用规范 
直流电压DCV: 500mV/5V/50V/500V/600V
解析:0.1mV
准确性:±0.5% + 2总局)
交流电压ACV: 5V/50V/500V/600V
分辨率:1 mv
准确性:±(1.2% + 6总局)
直流电流DCA: 200A
解析:0.1A
准确性:±2.0% + 5总局)
直流电流DCuA: 500uA
解析:0.1uA
准确性:±(1.0% + 2总局)
交流电流ACA: 200A
解析:0.1A
准确性:±2.0% + 10总局)
电阻Ω:500Ω/ 5 kΩ/ 50 kΩ/ 500 kΩ/ 5 mΩ/ 50Ω
解析:0.1Ω
准确性:±(1.0% + 5总局)
电容F: 5超滤/ 50滤超滤/ 500 / 5 mf
Resoution: 1 nf
Accuray:±(3.0% + 5总局)
温度℃/℉:-35℃~ 500℃/ -30℉~ 932℉
解析:0.1 ℃ / 0.1 ℉
准确性:±(1.0% +1 ℃ / 2 ℉)
赫兹频率:500 Hz / 5 khz / 50千赫/ 500千赫/ 1 mhz
解析:0.1Hz
准确性:±0.1% + 5总局)
工作周期:5.0% ~ 95.0% (40Hz ~ 20kHz)
解析:0.1%
准确性:±2.0% + 10总局)
Contunity蜂鸣器:500Ω
解析:0.1Ω
非接触式电压测量: AC 70V ~ AC 600V (50Hz/60Hz)
(iframe的src = " http://www.youtube.com/embed/mTIO87hY2ps"" frameborder=""0"" width=""420"" height=""315""][/iframe]